РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІКИ:

PR - паблік рилейшнз
Адміністративний менеджмент
Антикризовий менеджмент
Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент

Виробничий менеджмент
Гроші та кредит
Державне регулювання економіки
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічна теорія
Економічний аналіз
Інвестування
Інноваційний менеджмент
Історія економіки
Кадровий менеджмент

Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент (для МАУП)
Менеджмент (для університету "Україна")
Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Підприємництво

Податковий менеджмент
Ревізія і контроль
Ризикологія
Ситуаційний менеджмент і контролінг
Статистика
Теорія менеджменту
Управлінський облік
Фінанси підприємства
Фінанси
Цінні папери
Ціноутворення

РЕФЕРАТИ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН:

Апаратні засоби ЕОМ
Бази даних
Діагностика
Діловодство

Засоби мультимедіа
Захист інформації
Інформатика
Інформаційні системи

Кібернетика
Комп'ютерні мережі
Охорона праці
Програмування

Системи технологій
Стандартизація, сертифікація та управління якістю
Товарознавство
Торгова справа

 

РЕФЕРАТИ З PR - ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

Зв'язки з громадськістю у промисловості
Зв'язки з громадськістю у фінансовій сфері
Лобізм та його характеристика
Основні принципи створення бренда (торгової марки)
Основні складові системи зв'язків з громадськістю та їх характеристика
Паблік рилейшнз і його значення в маркетинговій політиці комунікацій
Роль зв'язків з громадськістю у забезпеченні успіхів в маркетингу
Роль прес-секретаря

РЕФЕРАТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Способи передачі розпоряджень. Делегування повноважень

РЕФЕРАТИ З АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Виробничо-технологічна криза
Криза збуту

РЕФЕРАТИ З АУДИТУ

Аудит загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів
Аудиторські робочі документи
Договір на проведення аудиту
Управління аудитом в Україні

РЕФЕРАТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Національний банк України - центральний банк країни
Порядок надання та погашення банківського кредиту
Розрахунки з використанням пластикових карток

РЕФЕРАТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Виникнення та розвиток нормативного методу
Дебіторська заборгованість
Експертиза короткострокових зобов'язань
Історія радянського бухобліку
Облік готової продукції
Облік довгострокових зобов'язань
Облік доходів і витрат в торгівлі
Облік імпорту основних засобів та імпортного кредиту
Облік міжнародних автотранспортних перевезень
Облік розрахунків з бюджетом
Облік у страхуванні
Облікова політика підприємства в світлі зарубіжного досвіду
Поняття та класифікація нематеріальних активів. організація обліку нематеріальних активів за П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"
Розрахунок чистої вартості реалізації
Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Хронологічна і систематична реєстрація господарських операцій у бухгалтерському обліку

РЕФЕРАТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Облік розрахунків з оплати праці і стипендій державних установ та організацій
Сутність і види звітності в бюджетному обліку

РЕФЕРАТИ З БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Бюджетний процес у зарубіжних країнах
Засади здійснення бюджетних трансфертів у розвинутих країнах світу
Опишіть і охарактеризуйте методи бюджетного планування
Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту державного бюджету України на плановий рік
Поняття дотації вирівнювання та її зв'язок з вилученням коштів
Поняття поточного бюджету та бюджету розвитку
Порядок затвердження державного бюджету України
Порядок розгляду проекту державного бюджету України в парламенті
Порядок складання, розгляду проектів і затвердження місцевих бюджетів
Система збору доходів бюджету в Україні. Документообіг, пов'язаний з мобілізацією доходів
Сутність бюджету, його роль у соціально-економічному розвитку держави
Характеристика кошторису бюджетної установи як фінансового плану
Характеристика складу і структури доходів бюджету України

РЕФЕРАТИ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Методика розрахунку обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

РЕФЕРАТИ З ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Зарубіжний досвід організації виробництва
Концептуальні основи та системний підхід при проведенні діагностики виробництва
Особливості та значення організації автоматизованого виробництва
Планування потреб у матеріалах, деталях, вузлах
Предмет і задачі дослідження операцій
Принципи формування системи управління матеріальними ресурсами
Прогнозування та його типи
Розробка та управління виробничою програмою у серійному виробництві
Сезонні коливання даних
Система операційного менеджменту
Система операційного менеджменту
Система операційного менеджменту
Сутність поняття операційного менеджменту
Суть і стратегія агрегатного планування
Суть та основні поняття про потокову організацію виробництва
Управління запасами

РЕФЕРАТИ З ГРОШЕЙ ТА КРЕДИТУ

Види і форми кредиту та перспективи їх розвитку
Відкриття рахунків в установах банків та їх обслуговування
Динаміка офіційного валютного курсу українського карбованця до долара США за 1992-1996 рр.
Міжнародні кредитні відносини
Національна валютна система України
Поняття і структура національної грошової системи
Функції банків і банківської системи

РЕФЕРАТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Глобалізація: соціально-економічна характеристика
Державне регулювання використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
Державне регулювання економіки як основа життєдіяльності суспільства
Державне регулювання зайнятості: вітчизняний та зарубіжний досвід
Механізм вільного ціноутворення і державного регулювання цін на продукцію підприємств-монополістів в Україні
Органи державного управління України в системі ДРЕ
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автоматизована система керування підприємством
Визначення кредитоспроможності позичальника
Визначення прибутку в ціні
Виробнича інфраструктура в системі управління матеріальними ресурсами
Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства
Організація виробництва
Організація інформаційних технологій в управлінні фірми
Принципи формування системи матеріальних ресурсів
Реструктуризація підприємств

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Теорія людського капіталу. Нормування праці

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Діагностика резервів зниження собівартості продукції підприємства
Методи фінансового аналізу
Місце економічного аналізу в системі управління підприємством

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Антимонопольне законодавство
Безробіття та соціальні наслідки безробіття
Валютні відносини і валютні системи
Гроші та їх функції
Гроші: їх суть та функції. закон грошового обігу
Грошово-кредитне регулювання економіки
Державне регулювання ринкових відносин в Україні
Економіка спорту
Економіка спорту
Економічна система, її суть і структура
Економічний прибуток та його джерела
Закон вартості у світовій економіці
Інтернет-економіка
Інфляція
Концепція та механізм забезпечення результативності інвестування
Монетарна політика та її інструменти
Основні фактори та ресурси виробництва, їх характеристика
Реформування пенсійної системи України
Ринок засобів виробництва
Ринок землі та земельна рента
Ринок праці і безробіття
Розвиток банківської системи України
Розвиток політичної економії в Україні в ХІХ - на початку ХХ століття
Роздержавлення і приватизація
Соціалізації відносин власності
Структура та інфраструктура ринку
Сутнісна характеристика предмета "Політична економія" і еволюція її розвитку
Фіскальна політика в Україні в 1998-2002 роках
Формування структур підприємницького бізнесу

РЕФЕРАТИ З ІНВЕСТУВАННЯ

Визначення строку користування інвестиційною позичкою
Інвестиційний проект
Інвестиційні інструменти
Кон'юнктура інвестиційного ринку
Перспективні напрями інвестиційної стратегії
Функції інвестиційного договору

РЕФЕРАТИ З ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Поняття проекту та їх класифікація

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ

Аграрна реформа 1948-1949 рр. у Західній Україні
Господарство світу у 70-90 роках ХІХ століття
Д. Рікардо і його робота "Начала політичної економії і податкового обкладання"
Економіка України в роки другої світової війни
Економічна думка Стародавнього Сходу
Економічна криза у Великобританії 1929-1932 років
Економічний розвиток Київської Русі
Економічний розвиток стародавніх цивілізацій
Економічний розвиток України у 1941-1965 роках
Економічний розвиток Франції в кінці 19 - на початку 20 ст.
Економічні вчення Стародавньої Греції
Індустріалізація в Україні (20-30 роки ХХ ст.)
Класична школа політекономії
Колективізація в Україні
Маржиналізм школи економічної кон'юнктури і кооперації Туган-Барановського
Методологія Кларка
Неоінституціоналізм
Основні моменти історії державних фінансів Федеративної Республіки Німеччини
Передумови аграрної реформи 1861 р.
Політична економія в Німеччині
Порівняння методів традиційної економічної історії та кліометрії. Нова економічна історія
Ревізіонізм
Ревізіонізм
Розвиток феодальних відносин у Франції
Світова економічна криза 1929-1933 рр. та шляхи виходу з кризи
Середньовічне ремесло та його галузі
Суть та основні риси нової економічної політики
Теорії Сея і Бастіа
Теорія економічної взаємозалежності

РЕФЕРАТИ З КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Етапи управління трудовими ресурсами
Конфлікти в організації та способи їх вирішення
Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна
Методи обробки кадрової маркетингової інформації
Неформальне спілкування в організації
Організація і структурування кадрових служб в Україні
Особливості управління персоналом в процесі мотивації праці
Персонал організації та організаційна культура
Планування трудових ресурсів регіону, підприємства
Планування чисельності персоналу
Проведення співбесіди як один з інструментів управління
Професійно-орієнтаційна робота на виробництві і методи організації
Психологічні аспекти добору та перевірки персоналу
Розробка кадрової політики організації в Україні
Роль відділу кадрів у менеджменті персоналу
Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту
Система управління персоналом: зарубіжний досвід
Сутність і зміст мотиваційного менеджменту
Японські методи управління виробництвом

РЕФЕРАТИ З ЛОГІСТИКИ

Логістика в оргструктурі управління виробництвом
Логістика запасів
Управління складським господарством в логістиці підприємства
Сутність та завдання логістики

РЕФЕРАТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Держава в системі макроекономічного регулювання
Дефіциту бюджету: види, причини і наслідки
Кейнсіанська модель розвитку економіки
Межа бідності та проблеми країн, що розвиваються
Монетарна політика держави
Показники системи національних рахунків
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
Споживання та заощадження, їх фактори
Теорії ділових циклів: малі, середні та довгі хвилі

РЕФЕРАТИ З МАРКЕТИНГУ

Анкетні опитування
Види послуг на ринку цінних паперів
Виставки-ярмарки як складова маркетингової політики комунікацій
Дизайн нового товару
Економіко-математичні методи проведення маркетингових досліджень
Експорт підприємства
Експортні операції ВАТ "Концерн "Стірол"
Етапи розробки цінової стратегії підприємства
Застосування регресивно-кореляційного аналізу для оцінки економічних ефективності маркетингових комунікацій
Імідж і реклама
Інтерв'ю в маркетингових дослідженнях
Інформація в маркетингових дослідженнях
Комунікативна політика підприємства як складова маркетингового успіху
Кон'юнктурні дослідження товарних ринків
Маркетингова інформаційна система і комплексне дослідження ринку
Маркетингова інформаційна система
Маркетингова політика розподілу
Маркетингова політика розподілу
Маркетингове дослідження
Маркетингове дослідження
Маркетингові дослідження банківської діяльності на ринку послуг
Методи збирання первинної інформації
Методи збору даних у маркетингових дослідженнях
Методи управління витратами підприємства
Методичні підходи до планування комплексу маркетингових комунікацій
Міжнародні маркетингові стратегії
Міжнародні стратегії розподілу
Обслуговування після продажу на сучасному етапі розвитку економічних відносин
Опитування
Опитування
Опитування
Організаційні структури маркетингу
Організація і проведення збору даних
Організація маркетингу на підприємстві
Особливості прийняття стратегічних і тактичних рішень щодо маркетингової діяльності сучасної фірми.
Оцінка конкурентоспроможності фірми
Оцінка перспектив розвитку франчайзингу в Україні
Оцінювання міжнародних стратегій конкуренції фірми
Персональні комунікації: переваги, недоліки і особливості застосування
Планування маркетингових комунікацій залежно від типу ринку
Правові засади інформаційної діяльності в Україні
Принципи, завдання і функції посередницької діяльності
Проблеми і перспективи маркетингової політики розподілу в Україні
Процес маркетингового дослідження
Реклама і маркетинг у глобальній мережі Інтернет
Реклама на промисловому ринку
Реклама як основний засіб маркетингової комунікації
Реклама як основний засіб маркетингової комунікації
Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства
Розробка рекламної компанії ТзОВ "Колосок"
Розробка рекламної компанії ТзОВ "Сталкер-ІТК"
Розробка рекламної компанії
Сегментація промислового ринку
Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу
Сучасний стан експортно-імпортних відносин України та Австрії
Сучасні засоби комунікацій та їх значення при плануванні ефективної моделі маркетинг-взаємодій фірми
Сучасні методи маркетингових досліджень поведінки споживачів
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових інновацій. Оцінювання якості продуктових інновацій
Товарна політика та управління товарним асортиментом
Товарна політика та управління товарним асортиментом
Управління збутом медичних препаратів
Управління цінами
Формування попиту споживачів на продукцію і послуги
Характеристика та завдання учасників рекламного процесу
Цінова стратегія фірми

РЕФЕРАТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ (ДЛЯ МАУП)

Внутрішні змінні організації
Зовнішнє середовище організації
Організаційна структура управління

РЕФЕРАТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ (ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА")

Розробка функцій менеджменту та маркетингу на ТзОВ "Торговий Дім Любарт"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "ЕНКО"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Луцьк Фудз" ДП Нововолинський цех
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Луцькпластмас"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Спектр"
Формування принципів менеджменту на КВП "Волинькульттрог"
Формування принципів менеджменту на підприємстві АТЗТ "Агент"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "ЕНКО"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "ЛуАЗ"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Луцьк Фудз" ДП Нововолинський цех
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Луцький комбікормовий завод"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Нововолинський м'ясокомбінат"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Спектр"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "УкрВолгаТехсервіс"
Формування принципів менеджменту на підприємстві КВП "Волинькульттрог"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ПП "Інтро"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ПП "Олдем"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ПФ "Сунар"
Формування принципів менеджменту на підприємстві Ресторан "Мавританія"
Формування принципів менеджменту на підприємстві СГ ТЗоВ "Агропродторг"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТзОВ "ETNA-SOFT"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТЗОВ "Квантор"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТзОВ "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТзОВ "Торговий Дім Любарт"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТЗОВ "Троянда"
Формування принципів менеджменту на ПФ "Сунар"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ТЗОВ "Троянда"
Формування функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Формування функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Спектр"
Формування функцій менеджменту на підприємстві ТзОВ "Сталкер ІТК"

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Валютний курс як об'єкт і предмет регулювання
Визначення та характеристика світових фінансових центрів
Екологічна інфраструктура
Меркантилізм як економічне вчення
Механізми регулювання міжнародної передачі технології та їх розвиток
Міжнародна валютна система
Міжнародна економічна політика
Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища
Міжнародна торгівля послугами
Міжнародний кредит
Міжнародний рух капіталу
Міжнародні декади економічного розвитку
Міжнародні економічні зв'язки
Міжнародно-правова база транскордонного співробітництва
Основні тенденції розвитку сільського господарства світу
Порівняння економік України та Угорщини
Промисловість
Ресурсний потенціал світової економіки
Світовий ринок технологій
Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі
Теорії міжнародної торгівлі
Теорія А. Сміта в обґрунтуванні міжнародної торгівлі

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Економічні інтереси в світовому господарстві
Захист від валютного ризику в зовнішньоекономічних контрактах
Зовнішня торгівля та сучасна торгова політика України
Зовнішньоекономічна діяльність як категорія світового господарства
Зовнішньо-торгівельний контракт "лікарські препарати СРТ"
Механізм спільного підприємства
Механізми розрахунку із зовнішньоторговельних операцій
Особливості економічної культури фірм Японії
Середовище міжнародного менеджменту
Система реалізації ЗЕД
Стратегія імпорту та експорту у зовнішньоекономічній діяльності

РЕФЕРАТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Загальна рівновага в економіці
Інвестиційна політика в Україні
Модель цінової конкуренції (модель Бертрана) на однорідні товари
Розподіл доходів у економіці
Роль заробітної плати в розподілі робочої сили

РЕФЕРАТИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бізнес план підприємства ТЗоВ "Світоч"
Бізнес-план підприємства АТЗТ "Агент"
Бізнес-план підприємства СФГ "Нива"
Бізнес-план підприємства ТЗОВ "Ласуня"
Бізнес-план підприємства ТЗоВ "Світанок"
Бізнес-план підприємства ТЗОВ "Світанок"
Бізнес-план підприємства ТЗОВ "Світоч"
Бізнес-план підприємства ТЗоВ "Фуджі фото сервіс"
Життєвий цикл товару
Фінансовий моніторинг

РЕФЕРАТИ З ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Запровадження податкової звітності в електронному вигляді: зарубіжний досвід
Шляхи оптимізації дистанційного звітування

РЕФЕРАТИ З РЕВІЗІЇ І КОНТРОЛЮ

Ревізія необоротних та нематеріальних активів
Контроль розрахунків по оплаті праці

РЕФЕРАТИ З РИЗИКОЛОГІЇ

Методи оцінювання комерційного ризику

РЕФЕРАТИ З СИТУАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І КОНТРОЛІНГУ

Роль контролінгу в управлінні підприємства
Ситуаційний підхід до керування організацією
Функції служби контролінгу

РЕФЕРАТИ З СТАТИСТИКИ

Види вибірки
Демографічна політика України
Дисперсійний аналіз: види і задачі
Історія статистики
Показники смертності
Склад та рух трудових ресурсів
Статистика зовнішньоекономічної діяльності
Статистика чисельності та складу населення

РЕФЕРАТИ З ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Аналіз операцій
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією
Глобалізація та лідерство
Глобалізація та лідерство
Групова робота
Загальні принципи управління фармацевтичною фірмою
Інформаційне забезпечення управління
Історія розвитку менеджменту в Україні
Історія та сучасність теоретичного та практичного менеджменту
Коректування комунікацій в організації
Механізм ефективного функціонування системи корпоративного екологічного управління
Мистецтво управління
Оперативне управління
Операційна стратегія
Операційне управління на промислових підприємствах
Організація особистої роботи менеджера і принципи самоменеджменту
Основа теорії організації
Основні етапи розробки управлінських рішень і процедури виявлення проблем
Планування на ВАТ "ЛуАЗ"
Поняття бізнес-плану
Поняття самоменеджменту
Поняття стресу. Джерела стресу. Організаційні особистісні фактори стресу. Модель стресу. Прояви стресу. Заходи, які попереджують стрес. Засоби подолання стресу
Прийняття рішень - основа управлінської діяльності
Прийняття стратегічних рішень. Критерій альтернатив
Продуктивність організації
Проектування комунікацій в організації
Процесуальні теорії мотивації
Система мотивації на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Ситуаційний менеджмент
Стратегічне планування
Стратегічне управління: поняття та методи
Стратегічне управління
Стратегічний аналіз
Управління за результатами
Управління змінами на підприємстві
Управління змінами на підприємстві
Управління соціальним розвитком колективу
Управління якістю роботи
Функції управління
Характеристики ефективності команди. Фактори, які впливають на ефективність команди

РЕФЕРАТИ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Управлінський облік: зміст, значення, перспективи розвитку

РЕФЕРАТИ З ФІНАНСІВ

Аналіз світового фінансового ринку, процесів його розвитку
Вдосконалення фінансування шкільної освіти
Визначити роль субсидій, субвенцій, дотацій у збалансуванні бюджетів різних рівнів
Визначити роль управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств
Визначити роль управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій
Визначити типи і види фінансової політики
Визначте роль податкової системи в забезпеченні економічної стабілізації країни
Виникнення фінансів і їх зв'язок з державою
Вплив державної податкової політики на розвиток економіки
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Державний кредит
Дискусійні питання сутності фінансів
Добровільне пенсійне страхування: проблеми його застосування в Україні
Засади кошторисних розрахунків у державних установах і організаціях
Казначейська система виконання бюджету
Критерії віднесення бюджетних установ до неприбуткових
Напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку і перспективи їхнього використання в умовах ринкової економіки
Організаційні форми оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ
Організаційні форми оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ і організацій
Поняття та елементи управління фінансами
Призначення і характеристика фінансових резервів
Проблеми розвитку фінансової системи
Прогнозування ринку фінансових послуг в Україні
Ринок ф'ючерсів і опціонів
Роль державних фінансів у економіці країни
Склад і структура видатків місцевих бюджетів
Складові елементи фінансового механізму регіональних фінансів. Методи фінансового планування
Сутність та завдання бюджетного контролю в державних установах та організаціях
Управління фінансами
Фінансова політика України в умовах трансформаційної економіки
Фінансова політика як складова частина економічної політики
Фінансова система Німеччини
Фінансова стратегія і тактика. Ланки фінансової політики
Функції оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ та організацій
Функції фінансів і фінансової системи
Функції фінансів
Функції, права і обов'язки рахункової палати України
Характеристика звіту про фінансові результати, його структура, негрошові елементи. Рівняння звіту про фінансові результати

РЕФЕРАТИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз власних джерел фінансування діяльності підприємств
Валовий прибуток підприємства і його розподіл в умовах ринкової економіки
Валові витрати. Затрати на виробництво та реалізацію продукції
Джерела обігових коштів підприємства
Дивідендна політика
Досудова санація підприємств
Збори і цільові відрахування, що сплачують підприємства
Основні принципи організації фінансових ресурсів підприємства та їх управління
Особливості банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств
Особливості банкрутства селянських (фермерських) господарств
Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств
Особливості санації та банкрутства банківських установ
Особливості санації та банкрутства страхової компанії
Сутність та процедура банкрутства в Україні
Фінанси підприємств сфери послуг
Фінансова діяльність підприємств на зовнішніх ринках
Фінансові ресурси виробничого підприємства

РЕФЕРАТИ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Вимоги до цінних паперів та їх реквізити
Органи, що здійснюють державний контроль за випуском і обігом цінних паперів
Основні характеристики облігацій
Поняття і характеристика облігацій зовнішніх державних позик
Поняття і характеристика подвійного складського свідоцтва
Реєстрація випуску та обігу цінних паперів

РЕФЕРАТИ З ЦІНОУТВОРЕННЯ

Інструменти знижок

РЕФЕРАТИ З АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ЕОМ

cd-rom. cd-rw
Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів
Архітектура процесора 8088/8086
Багатопроцесорні системи
Варіанти організації пам'яті ЕОМ з метою прискорення до неї доступу і забезпечення можливості паралельного доступу. Розшарування пам'яті
Еpic архітектура
Запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Поняття внутрішньої і зовнішньої пам'яті
Інтерфейси підключення периферії
Класи комп'ютерів. Поняття "метакомп'ютинг". Проблемна орієнтація високопродуктивних комп'ютерів і обчислювальних систем. Специфіка вимог, що до них пред'являються
Кольоровий друк
Компоненти РС, його можливості і проектування системи
Комп'ютери типу "все в одному"
Накопичувачі на жорстких дисках
Оптичні дискові накопичувачі
Основний інтерфейс, що використовується для підключення жорсткого диска
Порти LPT і СOM
Принтери. Технологія друку
Принцип роботи драйверів
Процесори ЕОМ. Класифікація процесорів. архітектура системи команд (risc, cisc, misc). Поняття про хвильові і матричні процесори
Розробка звукових плат
Світлодіодні принтери
Сканери. Технологія сканування
Стандарти модему
Суматори
Сучасні джерела відеозображення
Технологія лазерного друку
Функціональна схема мікропроцесора 086. Регістри операційного пристрою та шинного інтерфейсу
Цифрові фільтри. Імпульсні характеристики біх-кіх
Шина USB
Шифратори і дешифратори

РЕФЕРАТИ З БАЗ ДАНИХ

Microsoft Access: Створення та друкування звіту
Історія баз даних та знань
Робота з системою управління базами даних Microsoft Access
Система керування базами даних
Тип даних СУБД Ms Access. Робота в інтерактивному режимі
Типова організація сучасної СУБД

РЕФЕРАТИ З ДІАГНОСТИКИ

Апаратні методи функціонального контролю обчислювальних пристроїв
Дефекти BIOS і проблеми сумісності
Діагностика дисководів CD-ROM, CD-R, CD-RW
Діагностика паралельних портів
Діагностика плати оцифровки відеозображення
Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD
Діагностування звукових плат
Діагностування накопичувачів на жорстких дисках
Захист накопичувачів і даних
Методи виявлення і кореляції помилок. Контроль парності
Модернізація BIOS
Налагодження монітора
Основні шинні інтерфейси ПК та їх характеристики
Тестовий контроль обчислювальних пристроїв

РЕФЕРАТИ З ДІЛОВОДСТВА

Автоматизація документообігу
Документування управлінської діяльності в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади
Доповідь
Загальна характеристика основних видів інформаційних документів
Книга, складова управлінської структури
Організаційно-розпорядчі документи
Основні етапи проходження вхідних та вихідних документів
Порядок оброблення та надсилання вихідних документів
Порядок передачі справ в архівне зберігання господарського суду
Порядок реєстрації справ та матеріалів у судах
Правила оформлення службового листа
Складання номенклатур і формування справ
Створення текстових документів у текстовому редакторі Microsoft Word

РЕФЕРАТИ З ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА

Засоби мультимедіа в різновидах ОС Windows
Основні типи мультимедійної інформації та її особливості
Сучасні джерела відеозображення та їх особливості
Сучасні засоби мультимедіа та особливості їх використання
Сучасні програми для роботи з відео
Сучасні технології обробки звуку
Технології обробки звуку
Технологія вводу відеозображення в комп'ютер та його особливості

РЕФЕРАТИ З ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Безпека даних у Windows ХР
Захист даних на гнучких магнітних дисках
Заходи щодо забезпечення безпеки даних при роботі в мережі Іnternet
Інформаційна безпека як об'єкт інформаційного права
Криптографічний метод захисту інформації: технологія, особливості застосування
Методи відновлення даних
Основні програмно-технічні заходи забезпечення безпеки даних
Основні стандарти із захисту даних в Україні
Основні терміни та поняття криптографічного аналізу
Сучасні охоронні системи
Сучасні системи кодування та стиску інформації

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАТИКИ

AWK - Мова сканування і обробки текстів ОС Unix: дії, шаблони, функції, коментарі, приклади використання
Gopher
Антивірусні програми
Ділова та ілюстративна графіка у Word
Електронна пошта (e-mail)
Елементи робочого стола Windows. ярлики та робота з об'єктами
Інтерфейс програми Microsoft Word
Історія розвитку засобів обчислювальної техніки
Класифікація комп'ютерних вірусів
Комп'ютерна графіка
Макроси в OpenOffice.org. Налаштування меню
Методи розподілу пам'яті з використанням дискового простору
Операційна оболонка Norton Commander
Операційна система Linux
Операційна система MS DOS. Основні об'єкти та прийоми керування MS DOS
Операційна система. Поняття віртуальної пам'яті
Операційні системи сучасних комп'ютерів, інтерфейс користувача в операційній системі
Основні поняття Internet
Основні характеристики Microsoft Word
Особливості Windows 2003 Server
Особливості Windows 95
Особливості графічного інтерфейсу в різних ОС
Особливості роботи з текстом в різних видах тексту і інформація користувача
Панелі управління Windows. Конфігурація системи
Перевірка орфографічних та граматичних помилок в документах Word
Побудова графічного інтерфейсу користувача в операційній системі IRIX
Побудова діаграм в OpenOffice.org Calc
Попередній перегляд та друк документа
Програма Norton Antivirus
Проекти Berkeley Now і Condor
Редактор формул Microsoft Excel
Робота з даними в табличному процесорі Еxcel
Робота з таблицями у Word
Сервісне програмне забезпечення. Інтерфейс користувача
Системи автоматичного перекладу та перевірки правопису
Стандарти в області оцінки продуктивності. FLOPS, MIPS. Синтетичні тести
Створення нового проекту в MS Project 2002
Створення та використання автотексту. Пошук та заміна тексту Word
Створення та редагування математичних формул у Word
Табличний процесор Microsoft Excel 2000. Внесення формул і функцій у комірки
Форматування всього документу у Word. Колонтитули, нумерація сторінок та виноски

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автоматизована навчальна система
Автоматизовані навчальні системи
Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
Впровадження, супроводження і модернізація інформаційних систем
Експертні системи - відмінність вихідних програмних продуктів
Елементи електронної грошової системи. Система "безготівкових" розрахунків на основі смарт-карток
Етапи розвитку інформаційних систем
Загальна структура інформаційних технологій
Інформаційні системи у маркетингу
Концептуальна схема розподіленої автоматизованої навчальної системи
Організація обліку, контролю й аудиту зі страхування як інформаційна система
Підтримка безпеки даних у системі електронних грошей
Роль і значення інформації в управлінні підприємством
Світовий ринок інформаційної індустрії
Світовий ринок телекомунікацій
Система міжбанківських електронних платежів України
Характеристика та форми відображення інформації

РЕФЕРАТИ З КІБЕРНЕТИКИ

Абстрактна теорія автоматів
Алгоритми пошуку максимальних незалежних множин вершин графа
Імовірність та інформація
Комп'ютерні системи штучного інтелекту
Логічні формальні теорії
Парадокси теорії множин
Теорія алгоритмів мови та граматики
Теорія розпізнавання образів
Узагальнене визначення математики. співвідношення формального та змістовного підходів до опису оточуючого світу

РЕФЕРАТИ З КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

IP-маршрутизація і протоколи RIP і OSPF
Архітектура мережі ЕОМ
Канали зв'язку
Класифікація алгоритмів передачі
Класифікація мережі ЕОМ
Комп'ютерні мережі
Мережева операційна система. Особливості апаратних платформ
Мережева операційна система. Особливості апаратних платформ
Мережева операційна система. Особливості методів побудови
Мережева операційна система. Особливості областей використання
Операційна система OS/2
Операційні системи для розподілених систем
Операційні системи розподілених систем
Порівняльний аналіз ефективності методів передачі даних у мережах
Проблеми взаємодії операційних систем в гетерогенних мережах
Протокол DHCP
Протокол транспортних ТСР: формат пакету і послуги, що надаються
Розподілена служба часу
Синхронізація в розподілених системах
Служби іменування ресурсів і проблеми прозорості доступу
Створення під'єднання віддаленого доступу, його настройка та встановлення зв'язку з сервером постачальника послуг
Структура кадру. Формати кадрів
Сучасні технології монтажу
Тенденції в структурній побудові ОС
Типи шлюзів

РЕФЕРАТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Державний нагляд за охороною праці
Дослідження шляхів поліпшення організації робочих місць
Електробезпека
Загальні відомості про горіння. пожежо-вибухо-небезпечні речовини та матеріали
Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Інструктажі з охорони праці
Існуючі методи аналізу та звітність про виробничий травматизм та професійні захворювання
Методи пропаганди охорони праці на виробництві
Механічний шум: механізм прояву, нормування і методи захисту
Мікроклімат виробничих приміщень
Надання першої долікарняної допомоги при ураженні електричним струмом і при пожежі
Обов'язки громадян на охорону праці
Описати апаратурно-технологічну схему виробництва вареної ковбаси. Визначити небезпечні і шкідливі чинники. Обґрунтувати причини виникнення і засоби знешкодження
Основи охорони праці
Основи санітарної підготовки і організації виробничої гігієни на підприємствах кольорової металургії
Основні завдання і функції роботодавця по забезпеченню охорони праці на підприємстві малого бізнесу
Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його територій
Особливості виробничої санітарії на харчовому виробництві
Особливості особистої гігієни та охорони праці
Охорона праці в будівництві
Охорона праці в селі
Охорона праці в школі
Охорона праці жінок, молоді та інвалідів
Охорона праці на виробництві
Охорона праці на ЗАТ "Соціальна сфера"
Охорона праці на ЗАТ "Соціальна сфера"
Охорона праці
Права громадян на охорону праці та їх обов'язки
Права неповнолітніх на виробництві та основи охорони їх праці
Права постраждалих внаслідок нещасного випадку
Права потерпілих внаслідок нещасного випадку
Правова класифікація нещасних випадків
Причини виникнення пожеж, їх статистика в Україні
Профілактика охорони праці на будівництві
Стан охорони праці на ВАТ "ЛУАЗ"
Стан охорони праці на ВАТ "Спектр"
Фактори, що призводять до втрати здоров'я
Фізичні чинники забруднення
Хімічні чинники забруднення
Шум та вібрація як фактори професійних захворювань

РЕФЕРАТИ З ПРОГРАМУВАННЯ

Візуалізація даних у програмах
Дискретні лінійні системи
Документація та програмний продукт
Застосування Асемблера в Делфі на апаратному рівні
Компілятор у програмуванні
Масиви
Мови логічного програмування
Модульне програмування
Послідовна і паралельна моделі програмування. Дві парадигми паралельного програмування. Паралелізм даних. Паралелізм завдань
Програми розгалуження у мові програмування Turbo Pascal
Програмування під Windows
Процедури і функції (turbo-pascal 7.0)
Серверна частина програми
Синтаксис Асемблера
Система класифікаційних ознак обчислювальних систем. Класична систематика Флінна
Теорія абстрактних об'єктів
Типи даних у Turbo Pascal

РЕФЕРАТИ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ

Леонардо да Вінчі - конструктор нової техніки
Визначні китайські винаходи
Гірнича справа
Двигуни внутрішнього згорання
Історія створення радіотехнічних приладів
Ковальська справа
Ливарна справа
Ливарні сплави та їх властивості
Матеріальне виробництво, управління та інші фактори, що впливають на функціональну структуру міста
Напрямки розвитку технологій машинобудування
Прогресивні методи оброблення металів
Розвиток ткацької промисловості. створення ткацьких верстатів
Технологія виробництва цукру
Характеристика фундаментів для будівель із великогабаритних блоків

РЕФЕРАТИ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Гуртки якості на японських підприємствах
Значення штрихового кодування товарів
Маркетингова товарна політика та якість товарів і послуг
Метрологічна атестація і перевірка засобів вимірювальної техніки
Організація діяльності органів з сертифікації та випробувальних лабораторій у системі Укрсепро
Розробка керівництва якістю ІСО 10013-95
Сертифікація продукції
Сім японських інструментів якості
Стандартизація і реклама товару
Управління проектами (ISO 10006)
Управління якістю на ват "Луцькпластмас"

РЕФЕРАТИ З ТОВАРОЗНАВСТВА

Механічні властивості товарів
Основна товарна інформація. Види і форми товарної інформації
Товарознавча характеристика сичугових сирів
Управління системою якості товарів. Нормативне забезпечення систем якості
Фізичні властивості товарів
Характеристика заготівлі плодів і ягід

РЕФЕРАТИ З ТОРГОВОЇ СПРАВИ

Аптечна технологія виготовлення лікарських препаратів
Мерчандайзинг одягу
Організаційні форми виробництва продукції громадського харчування
Продаж продовольчих товарів